al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial Ordenança Reguladora Pista Pàdel

DIMECRES 29 NOVEMBRE 2023

Ester Sonia Lorenzo Bermejo, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal de les Garrigues a l’Ajuntament de Fulleda

 CERTIFICO:

 Que en el ple ordinari 11/2023 de l’Ajuntament de data 24 de novembre de 2023, es va adoptar entre altres, el present acord:

 Aprovació, inicial, si s’ escau, de l’ ordenança reguladora d’ ús funcional de la pista pàdel.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d), 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, el Ple a adopta el següent   ACORD

 

PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de L’ ÚS FUNCIONALS DE LA PISTA DE PÀDEL [en els termes en què figura en l'expedient/amb la redacció que a continuació es recull:

ORDENANÇA REGULADORA D’US FUNCIONAL DE LA PISTA DE PÀDEL MUNICIPAL, número 17

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Fonament

La present Ordenança, amb base en l’article 84.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local i en ús de les competències atribuïdes per l’article 25 de la mateixa llei, estableix les condicions generals d’us de la pista de pàdel

municipal.

Article 2, Objecte

La present ordenança de la pista de pàdel municipal ubicada a la zona esportiva municipal de Fulleda, regula la utilització i conservació d’aquesta instal·lació esportiva municipal i dels serveis a l’abast de l’usuari, i estableix els principals drets, deures i normes relatives al seu ús.

Article 3. Competència

1.L’Ajuntament de Fulleda és qui gestiona la pista de pàdel i els serveis vinculats a la pràctica d’aquest esport.

2.L’ajuntament podrà exigir responsabilitats i indemnitzacions per danys i prejudicis com a resultat de l’incompliment de la present ordenança.

3.L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar les reserves o alterar els horaris d’obertura i tancament per necessitats del servei, i podrà suspendre la utilització de la instal·lació per tasques de manteniment. També podrà decidir el seu tancament, per raons de salut, climatològiques, d’ordre interior o seguretat consideri que es pot veure afectada la integritat de les persones o produir-se dany a la instal·lació.

4.Només es podran impartir classes de pàdel, prèvia autorització de l’Ajuntament de Fulleda. Tanmateix l’Ajuntament podrà organitzar cursos o autoritzar a tercers a organitzar-los. La pista quedarà reservada per aquesta finalitat.

5.L’Ajuntament podrà organitzar campionats, tornejos, lligues, i similars. I també podrà autoritzar a tercers a organitzar-los.

6.L’Ajuntament no es farà responsable dels objectes oblidats o perduts dins la pista, i tampoc de les pilotes que hagin pogut caure fora de la zona de joc.

TITOL PRIMER: NORMES DE FUNCIONAMENT

Article 4. Els usuaris

1.Podran sol·licitar l’alta en el servei de reserva de les pistes de pàdel municipals totes aquelles persones que així ho sol·licitin, mitjançant la plataforma de gestió. 2.No podran fer ús de la pista de pàdel

a)Els menors de 12 anys, llevat que es trobin tutelats i/o supervisats per una persona major d’edat.

b)Les persones sancionades seguint aquesta ordenança i durant el temps que duri la sanció.

Article 5. Normes de funcionament

1.Tots els/les usuaris/àries han de tenir cura del bon ús de les instal·lacions.

2.Dins la pista només es permetrà l’entrada estricte dels usuaris/àries de la reserva. En cap cas es permetrà la presència de més de 4 persones a la pista.

3.La pista de pàdel és d’ús exclusiu per a la pràctica d’aquest esport. El material esportiu (pales, pilotes, etc.) haurà de ser l’apropiat pel pàdel, llevat que es tracti d’una activitat dirigida per personal tècnic autoritzat.

4.Queda prohibit l’ús de la pista sense el calçat i roba esportiva. És prohibeix jugar amb el tors nu, amb calçat de tacs o multi tacs o amb xancletes.

5.Abans d’accedir a la pista, els/les usuaris/àries hauran d’eliminar tot tipus de restes de terra, fang o de qualsevol altre tipus que puguin dur al calçat.

6.Dins de les pista resta totalment prohibit: fumar; introduir cap tipus d’aliment, beguda o envasos de vidre; la presència d’animals de cap mena; realitzar cap activitat que molesti a la resta d’usuaris.

7.En sortir de la pista els/les usuaris/àries no deixaran abandonat cap tipus d’utensilis, pots, bosses, etc., i tancaran la porta. Hauran de deixar la pista en bones condicions i lliure d’objectes.

8.Els usuaris hauran d’utilitzar la pista dins de l’horari reservat o assignat, havent-lo de respectar amb la màxima puntualitat.

9.Si l’usuari/ària observa alguna anomalia o desperfecte a les instal·lacions, ho haurà d’informar a l’ Ajuntament.

10.La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva correspon exclusivament als usuaris. És convenient que cada persona conegui les seves possibilitats i limitacions abans d’iniciar qualsevol activitat física.

11.No es pot saltar ni recolzar sobre la xarxa.

Article 6. Reserva de la pista

1.Per fer ús de la pista de pàdel municipal serà necessari haver fet la reserva prèvia corresponent.

2.La reserva de la pista, implicarà el pagament del preu públic regulat en l’ordenança corresponent.

3.La titularitat de la reserva de la pista podrà estar únicament a nom d’una persona major de 12 anys.

4.Quan el sistema informàtic estigui habilitat, la reserva de pista i el pagament es realitzarà de forma telemàtica, a través de la web habilitada. Dins l’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament, el personal municipal oferirà ajuda al ciutadà que tingui dificultats per realitzar la reserva de forma telemàtica. A la pagina web habilitada es podrà consultar la disponibilitat d’hores lliures/ocupades de la pista amb temps real.

5.No s’accepta cap reserva per via telefònica, a excepció de la caiguda del sistema informàtic habilitat, i es farà en horari d’atenció al públic de

l’Ajuntament.

6.Anul·lació de reserves: En cas que les condicions de la pista o la climatologia (pluja) no permetin consumir la reserva, hi ha l’opció d’anular la reserva i canviar-la per un altre dia. L’anul·lació s’haurà de fer abans de l’hora reservada. Si per causes climatològiques o altres circumstàncies s’ha d’interrompre un partit o el temps de reserva d’aquest, el període transcorregut no podrà recuperar-se i els jugadors hauran d’abandonar la pista.

  1. Els torns de reserva de la pista seran de un mínim de 60 minuts i un màxim de 90 minuts.

8.El sistema de reserves podrà quedar modificat o anul·lat durant i fins a la conclusió dels campionats, tornejos, lligues i activitats similars

organitzades.

Article 7 .Accés a la pista:

  1. a) L’ajuntament informarà del sistema d’accés a la pista a la web municipal i punts

d’informació habilitats.

b)Una vegada acabat el temps de joc reservat, els/les usuaris/es hauran d’abandonar la pista i recollir totes les seves pertinences, tancant les portes d’accés.

Article 8 . Horari de la pista:

L’horari per fer-ne ús de la instal·lació és el següent:

a)De dilluns a diumenge, des de les 9:00 hores i fins a les 23:00 hores.

b)L’horari es podrà modificar, segons les necessitats derivades del servei i de la

temporada.

Article 9. Preu Públic i forma de pagament.

a)El pagament del preu públic per l’ús de la pista de pàdel es realitzarà en el moment de la reserva.

b)Aquestes quanties podran ser modificades o actualitzades d’acord amb la normativa en matèria de preus públics

aplicable.

Article 10. Coneixement i acceptació

Aquestes normes estaran a disposició de tots els usuaris a la recepció de la instal·lació, a la web, les quals hauran de conèixer-les i acceptar-les en el moment fer-se usuari del servei, amb el compromís de complir-lo i vetllar per seu compliment.

Article 11. Exoneració de responsabilitat.

L'Ajuntament de  Fulleda no serà responsable en cap cas de:

a)La pèrdua, robatori o pèrdua de qualsevol objecte que es deixi a les instal·lacions.

b)Les lesions que es puguin originar derivades de la pràctica esportiva.

c)Els usuaris son responsables dels danys que per la seva negligència puguin patir les instal·lacions i/o el material esportiu o d’altra classe que pertany a aquestes, i resten obligats a pagar els danys ocasionats, amb aplicació per part de l’Ajuntament de la normativa sancionadora aplicable.

d)Els participants en el moment de fer la reserva, manifesten ser físicament aptes per a realitzar activitat fisicoesportiva.

TITOL SEGON: RÈGIM SANCIONADOR

Article 12. Infraccions

  1. Tindran la consideració d’infracció l’incompliment de les normes establertes en la present ordenança, de conformitat amb el que estableix el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, tipificant com molt greus, greus i lleus.
  2. Són infraccions molt greus:

a)L’accés il·legal a les instal·lacions.

  1. b) La pertorbació rellevant que afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o al normal desenvolupament de les activitats

esportives.

c)L’impediment de l’ús de les instal·lacions als altres

usuaris.

d)L’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament de

servei.

e)El deteriorament greu i rellevant de les instal·lacions.

  1. Són infraccions greus les que suposin danys a les instal·lacions diferents dels enumerats en l’apartat anterior.
  2. 4. Són infraccions lleus qualsevol altre incompliment de les disposicions de la present Ordenança que no es poden classificar com a greu o molt

 Article 13. Sancions

1.Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 1.501,00 a 3.000,00 euros.

2.Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 751,00 a 1.500,00 euros.

3.Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 30,00 a 750,00 euros. Juntament amb les anteriors sancions pecuniàries es pot imposar, a més, la prohibició d’utilitzar les instal·lacions per temps de fins a tres mesos per infraccions lleus i de fins a sis mesos per a les greus. Per infraccions molt greus es podrà imposar la prohibició d’utilitzar les instal·lacions per temps indefinit.

Disposició addicional

Primera.- La reserva i la utilització de les instal·lacions suposa l'acceptació d'aquestes normes generals i les de cada instal·lació en particular, així com dels preus públics o taxes regulats en l’ordenança fiscal corresponent.

Segona.- Tot el que no estigui previst en aquest reglament, ho determinarà el ple de l’ajuntament.

Disposició final

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOP, moment en què començarà a aplicar-se, romanent vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

 SEGON. Donar audiència prèvia a les associacions veïnals i recaptar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin a les persones els drets de les quals o interessos legítims es veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte

 TERCER. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o Associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l'Ordenança, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://fulleda.cat].

QUART. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple i l'Acord d'aprovació definitiva tàcita de l'Ordenança, amb el text íntegre d'aquesta, es publicarà per al seu general coneixement en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://fulleda.cat].

 A més, es remetrà a l'Administració de l'Estat i al Departament corresponent de la Comunitat Autònoma, en el termini de quinze dies, la certificació que acrediti l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada.

CINQUÈ. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte”

 

I, perquè consti als efectes oportuns lliuro el present certificat amb el vist i plau del senyor

alcalde.