al contingut a la navegació Informació de contacte

TAXA PER A L'ÚS DE LA PISTA DE PÀDEL

DIMECRES 28 FEBRER 2024

ARTICLE 1. Fonament legal i naturalesa.

A l'empara del que estableixen 20 al 27 del reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a l'ús de la pista de pàdel, que s'ha de regir per aquesta ordenança municipal, les normes de la qual s'atenen al previst en l'article 57 del Reial Decret Legislatiu.

ARTICLE 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de la pista de pàdel que es farà mitjançant reserva a través d'una aplicació informàtica.

ARTICLE 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent, les persones físiques que facin ús de la pista de pàdel.

ARTICLE 4. Responsables.

Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general tributària.

ARTICLE 5. Quota tributària.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

   -Per ús de la pista de pàdel en horari diürn (sense ús de llum pública), 90 minuts : 4.00€

   -Per ús de la pista de pàdel en horari nocturn (amb ús de llum pública), 90 minuts : 4,30€

ARTICLE 6. Meritació.

1. L'obligació de pagament de la taxa d'aquesta ordenança neix en el moment en que es faci ús de la pista de pàdel.

2. El pagament de la taxa s'efectuarà a través de l'aplicació habilitada de la que se'n farà difusió i s'atendrà a les normes fixades a l'ordenança reguladora aprovada inicialment en sessió de ple de 23 de novembre de 2023.

ARTICLE 7. Règim de Declaració i Ingrés.

D'acord amb allò establert en els articles 26 i 27 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'estableix per a l'exacció de la taxa el règim d'autoliquidació.

ARTICLE 8. Infraccions i Sancions.

En tot allò referent a infraccions i sancions, serà d'aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.

La present Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al BOP i romandrà vigent, sense interrupció, mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Diligència per fer constar que en sessió ordinària de 22 de febrer de 2024 és va aprovar inicialment l'ordenança fiscal reguladora de la taxa d'ús de la pista de pàdel, l'estenc jo la secretària a 28 de febrer de 2024. - Ester Sonia Lorenzo Bermejo.-